Index Fungorum no. 180

Effectively published 24/07/2014 15:55:49  (ISSN 2049-2375)

Nomenclatural novelties : I.V. Zmitrovich & V.F. Malysheva

Cellulariella Zmitr. & V. Malysheva, gen.nov.
    IF804636
Diagnosis: Mikologiya i Fitopatologiya 47(6): 376 (2013).
    Holotype: Lenzites acuta Berk. 1842.


Cellulariella acuta (Berk.) Zmitr. & V. Malysheva, comb.nov.
    IF804637
    Basionym: Lenzites acuta Berk., London J. Bot. 1(3): 146 (1842)

Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & V. Malysheva, comb.nov.
    IF804638
    Basionym: Lenzites warnieri Durieu & Mont., Annls Sci. Nat. Bot., sér. 4 14: 182 (1860)