Index Fungorum no. 376

Effectively published 28/09/2018 09:14:12  (ISSN 2049-2375)

Nomenclatural novelties : Sheng-Hua Wu, Yu-Ping Chen, Chia-Ling Wei, Dimitrios Floudas, Yu-Cheng Dai

Rhizochaete rubescens (Sheng H. Wu) Sheng H. Wu, comb.nov.
    IF555398
    Basionym: Phanerochaete rubescens Sheng H. Wu, Mycol. Res. 102(9): 1131 (1998)